Obmgruppen.se

Radonutredning

Har Ni fått höga värden på Er radonmätning? Då är nästa steg i processen att utreda vart den radongasen kommer ifrån i Er fastighet. Är det från vattnet, marken eller från byggmaterialet. Det är det tre största orsakerna och detta är omöjligt att ta reda på om man inte har rätt mätinstrument.

Gränsvärden

I bostäder och i lokaler för allmänna ändamål gäller riktvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. I nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m3 som årsmedelvärde för radonhalten. Vid certifiering av miljöbyggnader gäller 200 Bq/m3 som högsta uppmätta halt i vistelsezon i stället för årsmedelvärde.

Arbetsplats

I samband med att man mäter årsmedelvärdet med radondosor på sin arbetsplats finns det risk för att man hittar kontor och andra lokaler med radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³ enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1). Innan man vidtar radonsänkande åtgärder ska man först mäta halten under arbetstid.

Eftersom de flesta arbetsplatser är ventilationsstyrda och har ventilationen avstängd utanför arbetstid speglar ett årsmedelvärde (mätning gjord dygnet runt) inte alltid värdet under arbetstid. Genom en uppföljande mätning under 1-3 veckor på arbetstid kan man få fram en faktor mellan radonhalten under arbetstid och radonhalten under ett helt dygn. Genom att multiplicera denna faktor med det tidigare uppmätta årsmedelvärde kan man få fram ett korrigerat årsmedelvärde som tydligare visar vilken radonhalt man exponerar personalen för under arbetstid. Om detta värde ligger under det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³ behöver radonsänkande åtgärder inte vidtas

Medlem

Vi är medlemmar i Svensk Radonförening. För mer information om radon kan ni gå in på deras hemsida. Följ länken på bilden.

Svensk Radonförening

 

Kontakt:

Anders Brennermark

Anders.b@obm.se
026-519701

Åke Magnusson

Ake.magnusson@obm.se
026-519707