Obmgruppen.se

Energideklaration

 

Kontakt:

Åke Magnusson

026-519707

Jessica Lundgren

026-519708

OBM-Gruppens Energideklaration i enlighet med : Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader.

Vi innehar certifierad energiexpert med behörighetsnivå kvalificerad för alla typer av byggnader. Certifierad via Kiwa Swedcert behörighets nr 2349. 

Vem gör en energideklaration och när? 

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert  för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

Innan försäljning
Vid uthyrning
För större byggnader som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två från det att de har tagits i bruk.

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år. Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet och håller även i det register där alla energideklarationer finns.

 

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

Den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
Energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
Åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana, för att minska energianvändningen
Om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.


Kontakta oss gärna vid funderingar, rådgivning samt beställning av uppdrag.