Kontrollansvarig (KA) 

 

När ni ska bygga nytt, bygga om eller vill genomföra markåtgärder som kräver bygglov eller en anmälan måste ni oftast anlita en certifierad kontrollansvarig (KA) för projektet som finns vid din sida under byggtiden och hjälper dig säkerställa att bygget följer plan- och bygglagen.

 

Vad gör en kontrollansvarig:

Som byggherre får du hjälp av en kontrollansvarig att ta fram ett förslag till kontrollplanen, uppföljning av kontrollplanen och se till att nödvändiga kontroller utförs. Kontrollansvarig ska närvara vid teknisk samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök.

För att vara kontrollansvarig måste man vara certifierad via ett certifieringsorgan. Certifieringen är en personcertifiering vilket innebär att endast den personen som är certifierad får utföra de uppgifter som en kontrollansvarig ska utföra. 

Byggherre:

Byggherren har det yttersta ansvaret för projektet samt att åtgärder inom bygg-, rivnings- samt markåtgärder uppfylls gällande aktuella bestämmelser samt att bygglagstiftningens krav uppfylls och att alla tillstånd som behövs finns. 

Kontrollplan:

En kontrollplan är ett dokument som ska innehålla en sammanställning av de kontroller som behövs för att säkerställa att kraven uppfylls, vad kontrollerna avser och vem som ska utföra kontrollerna.

 

Kontakta mig för offert.

 

Kontakt:

 

Jessica Lundgren 

Jessica.lundgren@obm.se

026-519708