Obmgruppen.se

OVK Besiktning i Gävle


OVK besiktningar ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet med bestämmelserna om OVK besiktning är att öka förutsättningarna för ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystem fungerar.

OVK besiktningar är också viktigt för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö". Målet innebär bland annat att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer och radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. Kontrollanten ska också ge förslag till hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.
Kravet på OVK besiktning finns sedan 1991. Det bör finnas OVK-protokoll för byggnaden hos kommunens byggnadsnämnd från regelbundna kontroller.

 

Hur ska funktionskontrollen göras?

Vid varje OVK besiktning ska det kontrolleras att:

Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga
Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.
• Vid den första besiktningen ska det dessutom kontrolleras att
Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten
Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk
Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Det är byggnadens ägare som sedan får avgöra om förslagen till energieffektiviserande åtgärder ska genomföras.

 

Skicka protokollet till kommunen

Vid varje OVK besiktning ska funktionskontrollanten skriva ett protokoll som redovisar resultatet. Kontrollanten ska påtala fel och brister i ventilationen och anteckna dem i protokollet. Kontrollanten ska underteckna protokollet och lämna ett exemplar till byggnadens ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden.

Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

 

Åtgärda fel och brister som upptäcks vid OVK besiktning omgående

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK besiktning åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och för att de underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras. Kraven finns i bygglagstiftningen.
Kommunen ansvarar för kontroll och tillsyn
Det är kommunens byggnadsnämnd som ska övervaka att byggnadens ägare sköter sina skyldigheter för OVK. Om byggnadens ägare inte genomför OVK kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det framgår av ett protokoll att kraven om funktionskontroll inte uppfylls, kan byggnadsnämnden förelägga ägaren att åtgärda bristerna.

Kontakt:

Simon Andersson

Simon.andersson@obm.se

026-519706  

Åke Magnusson

Ake.magnusson@obm.se

026-519707